ابعاد: × × ×

وزن :

شعاع گرمایش:

نوع سوخت:

فندک:

مصرف گاز: